PRALJAK U HAAGU: General mrtvih mostova

Author: Slobodna Bosna (Sarajevo)
Uploaded: Monday, 27 May, 2002

Revealing extracts from the cross-examination of Slobodan Praljak, who testified as a witness in the Hague trial of Tuta and Stela - and perhaps provided the prosecution with ammunition for a future trial in which he might play the role of defendantSlobodan Praljak, zapovjednik Hrvatskog vijeæa obrane tokom 1993. godine, pojavio se prošle nedjelje u Haagu kao svjedok odbrane Mladena Naletiliæa Tute; no za vrijeme njegovog petodnevnog svjedoèenja, osobito njegovog ispitivanja od strane tužiteljstva, jasno je kako bi se general Praljak vrlo skoro u Haagu mogao pojaviti u potpuno novoj ulozi.

U stenogramu prièitanom u Haagu Tuðman istièe važnost Stoca;
“Predsjednièe od Bune do Èapljine, poèistili smo muslimane”, odgovorio je Pero Markoviæ!!!

Tužitelj Scott proèitao stenograme razgovora Franje Tuðmana sa liderima iz Hercegovine i srednje Bosne O Praljak: “Bio sam nesposoban za služenje JNA a general HV(O) sam postao zbog hrabrosti” O Tužitelj ismijao Praljkove tvrdnje da “je bio povremeni zapovjednik HVO” O Stravièna naredba stolaèkog zapovjednika Obradoviæa o hapšenju Bošnjaka i njihovom odvoðenju u logore

Prošle sedmice je na sudu u Haagu, kao jedan od kljuènih svjedoka odbrane u sudskom procesu protiv Mladena Naletiliæa Tute i Vinka Martinoviæa Štele, svjedoèio Slobodan Praljak, komandant HVO-a u periodu najžešæih hrvatsko-bošnjaèkih sukoba. Nakon napuštanja vojnih dužnosti u Bosni i Hercegovini, ovaj neuspjeli inženjer i još neuspješniji redatelj, posvetio se biznisu sa cigaretama. Nakon rata redovan je gost na svim hercegovaèkim HDZ-ovim svetkovinama, obljetnicama i prigodama. Upamæen je po izjavi da Stari most u Mostaru kao niti jedan drugi most nije vrijedan prsta bilo kog njegovog vojnika.

Slobodan Praljak je pokušao nastupiti ležerno i superiorno, kao da je gost u Teleringu kod Mate Ðakoviæa i kao da se pred haškim sucima može prenemagati formalno logièkim egzibicijama i izbjegavati odgovore na vrlo konkretna pitanja koja je postavljao tužitelj. No, predstava netalentiranog režisera na haškoj pozornici, èini se, nije uspjela. Više od svjedoèenja, njegov je nastup lièio na poèetak jedne nove istrage Haškog tribunala. Slobodan Praljak æe sasvim sigurno biti osumnjièen, u najmanju ruku zbog lažnog svjedoèenja. Podvlaèimo, u najmanju ruku. U ovom broju Slobodna Bosna prenosi neke od najvažnijih izvoda iz unakrsnog ispitivanja optužbe koju je zastupao tužitelj Keneth Scott. Pitanja i odgovori neznatno su skraæeni i prilagoðeni formi prikaza za štampane medije.

Gospodine Praljak, od marta 1992. do novembra 1993. bili ste viši oficir vojske Republike Hrvatske kojeg su Franjo Tuðman, vodstvo HDZ-a i Vlade Hrvatske poslali u Herceg-Bosnu kako bi izvršavao njihove naredbe i pružao podršku u stvaranju velike Hrvatske. Da li je to taèno?
To je potpuno netaèno, g. tužioèe.

Proèitaæu dio transkripta sa sastanka u uredu predsjednika Republike Hrvatske održanog 8. marta 1993. u Zagrebu. Tuðman se tada sastao sa rukovodstvom HVO-a centralne Bosne, a tom su sastanku prisustvovali i Mate Boban i Miro Lasiæ. Zoran Mariæ, jedan od uèesnika sastanka kazao je: ’Dok je Praljak bio kod nas stvari su išle dobro. No, otkako je on otišao stanje se pogoršalo. Nema vojne discipline i kriminal je u porastu. Neki vojni komandanti poèeli su preuzimati ovlasti civilnih organa vlasti. Zato želimo da se Praljak ponovo vrati kako bi nam pomogao’. Na to je odgovorio predsjednik Tuðman: ’Vratiæemo Praljka natrag i vidjet æemo koga još možemo poslati od ljudi iz BiH’. Na to se kasnije nadovezao ministar odbrane Gojko Šušak, koji im je kazao: ’Mi nismo povukli Praljka. On je morao da ide na jedan seminar u Nizozemsku. On se vraæa u èetvrtak i stalno æe biti dolje, s vama’. Dakle, g. Praljak, Vi ste bili poslani od strane predsjednika Tuðmana i Vi i ostali su znali da Vi nastupate u ime države Hrvatske?
Meni nije poznato ništa u vezi sa tim sastankom i ja mu nisam bio nazoèan.

ZAPOVJEDNIK NESPOSOBAN ZA VOJSKU

Oprostite, ali ja nisam kazao da ste bili na tom sastanku, veæ da je ovaj sastanak odražava šta je istina, odnosno da ste od strane predsjednika Tuðmana poslani u Bosnu. Da li je to taèno?
Ja tamo nisam poslan, veæ sam otišao svojom slobodnom voljom.

U nekoliko ste navrata kazali da je vlada Hrvatske odobravala i organizirala transporte oružja i hrane za bosanske muslimane.
Da, Hrvatska je omoguæavala te transporte.

Da li Vi ovom sudu želite kazati da je hrvatska Vlada tokom cijelog rata, ukljuèujuæi i period od 1993. do 1995., omoguæavala prolaz oružja i hrane za bosanske muslimane?
Uprkos embargu, meðunarodne snage i odreðene svjetske sile su dopuštale narušavanje embarga i vojna pomoæ je primana od nekih zemalja. Dio te pomoæi bio je namijenjen muslimanima u BiH. Tokom cijelog rata humanitarna i vojna pomoæ muslimanima nikada nije bila prekidana, iako je bilo vremena kada je to bilo teško postiæi. Ja ne negiram da je bilo odreðenih problema. Nekada smo pri pregledu humanitarnih konvoja pronalazili oružje.

Da li je u regionu Tuzle bilo jedinica u kojima su se tokom cijelog rata muslimani i Hrvati zajednièki borili protiv Srba?
Da, to je djelomièno taèno.

Kazali ste da je hrvatska Vlada podržavala i organizirala isporuku oružja za bosanske muslimane. Zašto je onda bilo ko imao potrebu da krijumèari oružje u konvojima humanitarne pomoæi?
Postojao je nedostatak oružja na svim stranama. Ni Republika Hrvatska nije imala dovoljno oružja. U isto vrijeme, bilo je teško znati da li æe oružje koje smo puštali biti korišteno protiv Srba ili protiv onih koji su dopuštali transporte tog oružja, tj. Hrvata. Ništa nije bilo sigurno i mi smo bili u brojnim dilemama.

Od jula 1993. bili ste viši oficir odgovoran za sve operacije HVO-a. Da li je to taèno?
Nisam bio viši oficir. Ja sam bio komandant HVO-a.

Ko je bio iznad Vas u lancu komande?
U vojnom smislu ja sam bio na èelu, a iznad mene je bio Mate Boban.

Njemu ste, kao svom pretpostavljenom, podnosili izvještaje?
Da.

Da li je taèno da ste kao viši oficir HVO-a bili zapovjednik u operacijama masovnog hapšenja i protjerivanja muslimana iz opæine Stolac u julu i augustu 1993?
Ne. Nisam zapovijedao hapšenjima i protjerivanjima koja pominjete.

U Stocu su 1. augusta 1993. srušene èetiri džamije a slijedeæe dvije noæi kamioni HVO su kružili po gradu i iz sabirnih centara odvodili muslimanske žene, djecu i starije osobe.
Zar oèekujete da bih ja sve to mogao znati. Ja sam bio na mnogo mjesta u to vrijeme.

Ja Vas ovo pitam i oèekujem da znate za ove dogaðaje zato jer ste Vi bili komandant snaga koje su izvodile ove operacije. Veæ ste kazali pred ovim sudom da ste u stanju detaljno govoriti o dogaðajima iz ovog perioda. Dakle, da li je taèno da su 1. augusta 1993. snage HVO srušele èetiri džamije u Stocu?
Ja ne znam ništa o tome.

Da li je taèno da su vojnici HVO-a iz Stoca poèetkom augusta odvodili muslimanske žene, djecu i starije osobe?
Ja ne znam ništa o tome.

Da li je Miljenko Obradoviæ bio jedan od Vama potèinjenih komandanata?
Obradoviæ, da. Ali ja mislim da njegovo ime nije bilo Miljenko.

Da li je komandant brigade ili bataljona HVO-a bio Vaš podreðeni u lancu zapovijedanja u vrijeme kad ste Vi, kako ste kazali, bili komandant snaga HVO za Herceg-Bosnu?

KAKO JE OÈIŠÆEN STOLAC

Komandant bataljona bio je podreðen zapovjedniku brigade, a ovaj zapovjedniku operativne zone, a ovaj meni.

Vi ste 28. jula 1993. izdali naredbu o podizanju borbene gotovosti svih jedinica. Kao rezultat te naredbe uslijedile su naredbe nižih oficira. Proèitat æu Vam dio naredbe koju je jedan od Vama podreðenih oficira izdao 4. augusta 1993: ’Prvo, sa šireg podruèja zone Treæeg bataljona pohapsiti sve stanovništvo muslimanske nacionalnosti. Drugo, prilikom ovih operacija ne obazirati se na njihovu starosnu strukturu i dob. Treæe, sve pritvorene osobe smjestiti u dva sabirna centra. Èetvrto, po okonèanju zadatka, izvijestiti pretpostavljenu komandu. Peto, u sluèaju bilo kakvog otpora odgovoriti otvaranjem vatre iz liènog naoružanja’. Upravo ovo se i dogodilo u Stocu, zar ne?
Ja s
Back To News Index
home | about us | publications | news | contact | bosnia | search | bosnia report | credits
bosnia report
Bosnia Report is a bi-monthly magazine which publishes articles and other information about Bosnia-Herzegovina and related issues. Use the links below to access the current issue or archives.

current
archive

Search our archives: