Priznanje, preuzimanje odgovornosti i žaljenje – put izmirenja

Author: Fond za humanitarno pravo - Beograd
Uploaded: Friday, 08 November, 2002

Belgrade's Humanitarian Law Centre, directed by Natasha Kandic, hails the decision of Biljana Plavsic to plead guilty to crimes against humanity, and to take responsibility - and express regret - for her part in organizing ethnic cleansing in Bosnia-Herzegovina


Priznanje, preuzimanje odgovornosti i žaljenje – put izmirenja
3. oktobar 2002. godine

FHP pozdravlja odluku Biljane Plavšiæ da prizna krivicu i preuzme odgovornost za svoje ponašanje i postupke tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini. Priznanje o poèinjenim nedelima, preuzimanje odgovornosti i žaljenje koje je Biljana Plavšiæ izrazila u najboljem su interesu naroda kome ona pripada. FHP posebno ukazuje na èinjenicu da priznanje Biljane Plavšiæ otvara put za izmirenje ljudi i naroda u susedstvu i vraæanje ljudskog dostojanstva žrtvama.

Biljana Plavšiæ se izjasnila krivom za progone na politièkoj, rasnoj i verskoj osnovi iz taèke 3 Izmenjene konsolidovane optužnice od 7. marta 2002. godine, dok se Tužilaštvo saglasilo da predloži da se prilikom odmeravanja kazne odbace preostale taèke optužnice koje se odnose na genocid, sauèesništvo u genocidu (taèke 1 i 2), istrebljenje i lišavanje života (taèke 4,5 i 6), deportaciju i nehumana dela (7 i 8). U Sporazumu o izjašnjavanju o krivici od 14. septembra 2002. godine, Biljana Plavšiæ se potrdno izjasnila o krivici za progone bosanskih Muslimana i Hrvata smatrajuæi da je de facto kriva i priznala da snosi punu odgovornost za svoje postupke iz taèke 3 Optužnice.

Priznanjem krivice Biljana Plavšiæ je prihvatila postojanje rasprostranjenog i sistematskog napada na civile, da su njeni postupci bili povezani sa sistematskim napadima protiv civila, da je bila svesna šireg konteksta svog ponašanja, da je poèinila radnje i propuste protiv žrtava ili stanovništva kao žrtve i posedovala nameru da ih poèini, da je njeno ponašanje imalo politièku, rasnu i versku osnovu i da je postupala sa svesnom namerom diskriminacije.

Biljana Plavšiæ je priznala sledeæe navode èinjeniènih osnova za utvrðivanje kriviènog dela progona:

Da je izmeðu 1.jula 1991. godine i 30. decembra 1992. godine, delujuæi kao pojedinac ili u dogovoru sa Radovanom Karadžiæem, Nikolom Koljeviæem, Momèilo Krajišnikom i drugim uèesnicima udruženog zloèinaèkog poduhvata, palnirala, podsticala, naredila, poèinila ili na drugi naèin pomagala i podržavala planiranje, pripremu ili izvršenje progona bosanskih Mislimana, bosanskih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u opštinama Banja Luka, Bjeljina, Bileæa, Bosanks Krupa, Bosanski Petrovac, Bratunac, Brèko, Èajnièe, Èelinac, Doboj, Bosanski Novi, Donji Vakuf, Foèa, Gacko, Hadžiæi, Ilidža, Ilijaš, Kljuè, Kalinovik, Kotor, Varoš, Nevesinje, Novi Grad, Novo Sarjevo, Pale, Prijedor, Prnjavor, Rogatica, Rudo, Sanski Most, Šipovo, Sokolac, Tesliæ, Trnovo, Višegrad, Vlasenica, Vogošæa i Zvornik.

Priznala je da su progoni obuhvatali:
1. Diskriminaciju bosnanskih Muslimana i Hrvata, ukljuèujuæi uskraæivanje slobode kretanja;

2.Ubistva tokom i nakon napada na sela i gradove u pomenutim opštinama, ukljuèujuèi ubistvo najmanje 48 Muslimana i Hrvata u Bijeljini, 1. i 2. aprila 1992. godine, 30 starijih Muslimana u Bijeljini 10. jula 1992. godine, 65 muslimanskih civila u Bratuncu 9.maja 1992. godine, najmanje 10 Muslimana ispred hotela Posavina u Brèkom 4. maja 1992. godine, streljanje najmanje 30 muslimanskih seljaka u selu Prohovo 30. maja i 1. juna 1992. godine, ubistvo i spaljivanje tela oko 70 bosanskih Muslimana u naselju Bikavac u Višegradu 27. juna 1992. godine, likvidacija više stotina Muslimana, muškaraca, žena i dece u Višegradu i na mostovima reke Drine tokom maja i juna 1992. godine, ubistvo 15 Muslimana u Zvorniku 9.aprila 1992. godine i masovna ubistva jos u 15 mesta u BiH.

2. Ubistva u logorima i u vezi sa logorima, ukljuèujuæi ubistva desetine zatvorenika u logoru Manjaèa od poèetka juna do 18. septembra 1992. godine, ubistvo 14 muslimanskih zatvorenika u osnovnoj školi Vuk Karadžiæ u Bratuncu od 10. do 16- maja 1992. godine, ubistvo najamnje 266 zatvorenika u KPD Foèa od juna do decembra 1992. godine, ubistvo 190 zatvorenika, Muslimana i hrvatskih žena u osnovnoj školi u selu Grabovice u opštini Kotor Varoš, ubistvo stotine zatvorenika u logoru Omarska (Prijedor) od maja do avgusta 1992. godine i streljanje preko 150 zatvorenika iz naselja Brdo u Prijedoru 20. jula 1992. godine, zatim ubistva zatvorenika u logoru na farmi i u tehnièkoj školi u Karakaju, u logoru Sušica, Keraterm (Prijedor), Luka (Brèko) i u još 15 logora ili objekata u vezi sa logorima.

3. Logore, ukljuèujuæi 9 objekata u Banja Luci, 15 objekata u opštini Bijeljina, 5 objekata u Bileæi, 6 objekata osnovnih škola u opštini Bosanska Krupa, 11 obejekata u Bosanskim Novima, 9 u Bosanskom Petrovcu, 9 logora u Bratuncu, 16 u Brèkom, 3 u Èajnièu, 4 u Èelincu, 30 u opštini Doboj, 24 u opštini Foèa, 6 u Gackom, 6 u Hadžiæima, 5 u Ilidži, 7 u Ilijašu, 6 u Kalinoviku, 7 u Kljuèu, 17 u opštini Kotor Varoši, 6 u Nevesinju, 2 u Noovm Gradu, 6 u Novom Sarajevu, 5 na Palama, 58 u opštini Prijedor, 10 u Rogatici, 2 u Rudom, 22 u opštini Sanski Most, 1 u Šipovu, 10 u Sokolcu, 18 u Tesliæu, 17 u Vlasenici, 9 u Vogošæi i 26 logora u opštini Zvornik.

4. Uništavanje preko 140 kulturnih i verskih spomenika, meðu kojima su džamija i katolièka crkva u Bosanskoj Krupi, 9 džamije i 2 katolièke crkve u opštini Bosanski Novi, 5 džamije u Bosanskom Petrovcu, 1 džamija u Bratuncu i 1 u naselju Glogova, 3 džamije u Brèkom, 2 džamije u Èajnièu i 1 džamija u selu Meðureèje, 2 u Èelincu i 1 u naselju Bašiæi, 3 džamije i 1 katolièka crkva u Doboju i 1 u selu Gornja Grapska, 5 džamija u opštini Donju Vakuf, 4 džamije u opštini Foèa, 2 u Hadžiæima, 4 u Ilijašu, 2 u Kalinovniku, 7 u opštini Kljuè, 9 u opštini Kotor Varoš, 5 u Nevesinju, 2 katolièke crkve i 9 džamija u Prijedoru, 3 džamije u Prnjavoru, 5 u opštini Rogatica, 4 u opštini Rudo, 9 u opštini Sanski Most, 3 u opštini Šipovo, 1 džamija u Sokolcu, 1 katolièka crkva i 2 džamije u Tesliæu, po 1 džamija u Višegradu i Vlasenici, 2 u Vogošæi i 4 džamije u opštini Zvornik.
Back To News Index
home | about us | publications | news | contact | bosnia | search | bosnia report | credits
bosnia report
Bosnia Report is a bi-monthly magazine which publishes articles and other information about Bosnia-Herzegovina and related issues. Use the links below to access the current issue or archives.

current
archive

Search our archives: